Lenovo Servers

Lenovo Servers

مجموعه

Lenovo Rack Servers

ایـن ســــــری ازسرورهای Lenovo به گونه ای طراحی گردیده اند که قابلیت نصب در رک را دارا می باشند ...

Lenovo Tower Servers

این ســـــری از سرورهای Lenovo بطـــور ایســــتاده طراحی گردیده اند و برای راه اندازی آنها نیازی به تهیه رک نمیباشد ...

Lenovo Blade Servers

ایـن ســــــری از سرورهای Lenovo به گونه ای طراحی گردیده اند که قابلیت مجتمع سازی چندین تیغه سرور را دارا می باشند ...